Dự Lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và địa phương.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” là hoạt động thiết thực nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam; tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch; mừng 93 năm Ngày Truyền thống – Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023) và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 54 dân tộc anh em; kế thừa và thực hành các loại hình văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đề ra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta là cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta trường tồn, phát triển, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đường lối chiến lược có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


centerrightdel
Sự kiện có sự tham gia của hơn 200 đồng bào của 15 dân tộc, như: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Cơ Tu, Xơ Đăng, Gia Rai… 

N.Phương – Phạm Cường